top of page
אשה סותמת את האוזניים

הגנה מנזקי רעש

 

ידוע שחשיפה לרעש חזק יכולה לפגוע בשמיעה.

אנחנו חשופים מדי יום לרעשים מסוגים שונים ובעוצמות שונות. רעש יכול להיות מתמשך (מכשיר רועש) או פתאומי (פיצוץ), בעוצמה נמוכה (רעש מאוורר) או גבוהה (האזנה באוזניות).

באמצעי הגנה מפני רעש אנו מתייחסים לשתי אוכלוסיות שונות בעלות דרישות שונות מאמצעי ההגנה: העובדים בסביבה רועשת, והמוסיקאים.

 

אמצעי הגנה מפני רעש לעובדים בסביבה רועשת:

חשיפה ממושכת לרעש פוגעת בשמיעה. בארץ יש תקנות חשיפה לרעש הבנויות משילוב של עצמת הרעש ומשך החשיפה לו. מותר לעובד להיחשף לרעש בעוצמה של 85 דציבל למשך 8 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלו, עלול לגרום לנזק בריאותי לעובד החשוף לרעש במקום העבודה. אם החשיפה הינה לרעש בעוצמה גבוהה יותר, משך הזמן המותר לעובד לשהות בסביבה הרועשת יורד. לדוגמא, כאשר עוצמת הרעש הינה 88 דציבל, זמן החשיפה המותר לפני שתהיה פגיעה בשמיעה הינו 4 שעות ביום חמישה ימים בשבוע.

אנשים החשופים לרעש במסגרת עבודתם צריכים להשתמש באמצעי הגנה מפני רעש. האפשרויות הן אטמי אוזניים או אוזניות עבודה.

לאטמים נגד רעש

 

אמצעי הגנה מפני רעש עבור מוסיקאים:

עבור אנשים העוסקים במוסיקה, חשוב להפחית את כמות הרעש הנכנס למערכת השמע, אך הכרחי לא לאבד את מאפייני הצליל המדוייקים. על האטמים להנחית רעש בעקומה ישרה, על מנת לשמר את שמיעת הצליל הטבעי ללא עיוותים.

אמצעי הגנה מפני רעש לילדים:

ילדים קטנים ותינוקות עשויים לסבול מרעשים חזקים, וחשיפה ממושכת לרעש חזק מעל 85 דציבל עלולה לגרום לפגיעה משמעותית בשמיעה לאורך כל חייהם. מומלץ להשתמש באוזניות נגד רעש לילדים קטנים.

bottom of page